RODO w Grupie Impel

Inspektorem Ochrony Danych jest Barbara Smalarz.  

W celu kontaktu w zakresie danych osobowych proszę o wybór właściwego adresu z listy niżej wskazanych spółek.

Impel S.A.iod.isa@impel.pl
Impel Facility Services Sp. z o.o.iod.ifs@impel.pl
Hospital Service Sp. z o.o.iod.hss@impel.pl
DC System Sp. z o.o.iod.dcs@impel.pl
Impel System Sp. z o.o.iod-gi@impel.pl
Impel Catering Sp. z o.o.iod.catering@impel.pl
Consensus Company Sp. z o.o.iod@consensus.pl
Impel Rental Sp. z o. o.iod.rental@impel.pl
Praxima Krakpol Sp. z o.o.iod.praxima@impel.pl
Impel Delivery Sp. z o.o.iod.delivery@impel.pl
Impel Technical Security Sp. z o.o.iod.imp.tech.sec@impel.pl
Impel FM Services Sp. z o.o.iod-gi@impel.pl
Impel FM Partner Sp. z o.o.iod.ispart@impel.pl
Gwarant Agencja Ochrony Sp. z o.o.iod@gwarant.pl
Impel Provider Sp. z o.o.iod.ipsp@impel.pl
Impel Safety Sp. z o.o.iod.issp@impel.pl
Impel Defender Sp. z o.o.iod.idsp@impel.pl
Impel Solutions Sp. z o.o.iod-gi@impel.pl
Impel Security Solutions Sp. z o.o.iod.imp.sec.sol@impel.pl
ARS MEDICA Sp. z o.o.iod.ars@impel.pl
Nieruchomości Partner Sp. z o.o.iod@nieruchomoscipartner.pl
Climbex Sp. z o.o.iod.climbex@impel.pl
Impel Synergies Sp. z o.o.iod.synergies@impel.pl
Impel Visual Solutions S.A.iod.ivs@impel.pl
Sanpro Synergy Sp. z o.o.iod.sanpro@impel.pl
Promenergo Sp. z o.o.iod-gi@impel.pl
SI-Consulting Sp. z o.o.iod.sic@si-consulting.pl
Impel Business Solutions Sp. z o.o.iod.ibs@impel.pl
Business Tax Professionals Sp. z o.o. S.K.iod.btp@impel.pl
Impel Cash Solutions Sp. z o.o.ado.ics@impel.pl
Impel ATM Management Sp. z o.o.ado.ics@impel.pl
MarketCo Sp. z o.o.iod.marketco@impel.pl
HR for Business Sp. z o.o.iod.hrb@impel.pl
Impel Perfekta Sp. z o.o.iod-gi@impel.pl

Polityka prywatności

Kto odpowiada za ochronę Twoich danych

1. Współadministratorami danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://kinorowerowe.pl/ są podmioty należące do Grupy Impel. Listę Współadministratorów znajdziesz wyżej.

Punktem kontaktowym dla Ciebie, w sprawach dotyczących ochrony Twoich danych jest Impel SA, ul. Słonimskiego 1, 50-304 Wrocław, adres e-mail: isa.iod@impel.pl – prosimy i dodanie w treści tematu/wiadomości dopisku: DOTYCZY KINO ROWEROWE.

2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości jak również z wnioskami dotyczącymi woli skorzystania z przysługujących Tobie praw, prosimy o kontakt z Impel SA, ul. Słonimskiego 1, 50-304 Wrocław, adres e-mail: isa.iod@impel.pl

3. Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO/GDPR).

4. Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą,
a w szczególności zapewnia, że zbierane przez nas dane są:

– przetwarzane zgodnie z prawem,

– zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

– merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Po co nam Twoje dane osobowe? W oparciu o jakie podstawy prawne możemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

1. Twoje dane osobowe przetwarzane są:

a) w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody w celu:

– wysyłania ofert, odpowiedzi na zapytania i treści marketingowych za pomocą wybranego przez Ciebie kanału komunikacji (SMS, telefon, poczta e-mail),

– zarządzania wyrażonymi przez Ciebie zgodami na wybrany kanał komunikacji.

b) zarządzania wyrażonymi przez Ciebie zgodami – w przypadku gdy odwiedzasz nasze strony internetowe, każda z nich może przechowywać lub pobierać informacje z przeglądarki w formie plików cookie. Prosimy Cię wówczas o wyrażenie zgody na przechowywanie danych  pozyskanych podczas Twoich odwiedzin. Szczegółowo cały proces został opisany w naszej Polityce Cookies.

2. Przetwarzamy następujący zakres Twoich danych:

– nazwa/organizacja,

– adres e-mail,

– numer telefonu,

– imię i nazwisko,

 – dane zapisywane w plikach cookies, w tym IP urządzenia,

– ewentualne inne dane podane przez Ciebie w treści zapytania przesłanego za pomocą formularza kontaktowego oraz załącznikach,

– NIP (nie ma zastosowania w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej).

3. Profilowanie odbywa się tylko w sytuacji odwiedzania naszych stron – za pomocą plików cookies. Twoje dane nie są przetwarzane w zautomatyzowany sposób w celu określenia (estymowania) Twoich potrzeb ani cech osobowościowych. Nie zbieramy o Tobie dodatkowych informacji z innych źródeł.

4. Dane nie są przekazywane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego
i przekazywane organizacjom międzynarodowym.

Jak długo przechowujemy Twoje dane

1. Staramy się maksymalnie ograniczać okres przechowywania danych osobowych, które nie są już wykorzystywane. Informujemy jednak, że sytuacja taka może mieć miejsce z przyczyn operacyjnych oraz technologicznych. Mamy przez to na myśli czas potrzebny na podjęcie decyzji o tym, czy dalszy kontakt jest wskazany jak również czas potrzebny na usunięcie danych z kopii bezpieczeństwa.

2. Twoje dane będą przez nas przetwarzane w celu obsługi zapytania ofertowego przez okres trwania korespondencji, a następnie, w zależności od tego, jakie będą jej rezultaty albo zasilą bazę naszych klientów i będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy, albo – jeżeli nie zaistnieje możliwość nawiązania współpracy – zostaną usunięte po upływie 12 miesięcy od daty nadania ostatniej wiadomości.

3. Twoje dane będą przez nas przetwarzane w celu obsługi zapytań innych niż ofertowe przez okres trwania korespondencji i zostaną usunięte po okresie 12 miesięcy od daty nadania ostatniej wiadomości.

4. Dane przetwarzane na podstawie zgody, będą przetwarzane do momentu jej odwołania. W przypadku wysyłania informacji marketingowych należy również doliczyć okres 30 dni potrzebny nam na usunięcie ich z kopii bezpieczeństwa.

5. Okresy przechowywania poszczególnych plików cookies zostały wskazane w naszej Polityce Cookies.

Jakie posiadasz uprawnienia zgodnie z RODO?

1. Jeżeli wybrałeś kanał komunikacji do przesyłania treści marketingowych przez Grupę Impel – wyraziłeś zgodę,  możesz ją cofnąć w dowolnym momencie.  Sugerujemy w tym celu przesłać nam wiadomość z tego samego adresu e-mail, na który otrzymujesz treści marketingowe, względnie wypisania się z subskrypcji w polu ANULUJ SUBSKRYPCJĘ (link generowany automatycznie w treści wysłanej wiadomości e-mail). Wyłączną konsekwencją cofnięcia zgody będzie fakt, że nie będziesz otrzymywać dłużej od nas treści marketingowej. Zawiadamiamy również, że cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania przez nas danych, które dokonało się przed tym cofnięciem.

2. Przysługuje Tobie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

3. Jeżeli znalazłeś się w szczególnej sytuacji, która sprawia, że dalsze przetwarzanie przez nas Twoich danych zagraża Twojej prywatności, możesz zawiadomić nas o tym fakcie i wezwać do ograniczenia przetwarzania.

4. Przysługuje Tobie również prawo do wezwania nas, abyśmy przesłali Twoje dane innemu podmiotowi w postaci, którą odbiorca będzie mógł swobodnie przetwarzać. Zawiadamiamy, że prawo to dotyczy tylko tych danych, które od Ciebie otrzymaliśmy.

5. Masz prawo żądania usunięcia swoich danych.

6. W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych/IOD pod adresem e-mail: iod.isa@impel.pl.

7. Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza prawo, przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Zasady bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych

Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, ich integralność i poufność, a w szczególności zabezpieczamy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dane osobowe przetwarzane są jedynie na nasze  polecenie przez upoważnionych do tego pracowników lub współpracowników.